Henter indhold
Bassin Ring sø-1 til hjemmeside

Bassiner, vandløb og LAR

Omlægning af vandløb ved Vestvejen (Vegavej)
Omlægning af 240 m vandløb

Falstervej, Middelfart – LAR
Falstersvej – Byggemodning af boligområde ved Falstersvej med udsigt til Lillebælt.
Byggemodningen omfatter 38 boligparceller, område for rækkehuse i 2 etager, terrassehuse i 3 etager samt punkthuse i 10 etager. Der etableres 300 m stamvej, stikveje og stier.
Regnvandshåndteringen er løst ved hjælp af overfladeafstrømning (LAR) med tilhørende nedsivningsgrøfter samt vådområder.

Forlængelse af Kildeparken, Hedensted – LAR
Projektering og udbud af 250 lbm industrivej med tilhørende kloakanlæg, rørunderføring af Sole Bæk samt vejafvanding udført delvis ved LAR (nedsivning i grøfter samt jordbassin).

Andelshaverne Kildegården, Skovlunde
Spildevandskloakering af 525 kolonihaver samt regnvandskloakering af adgangsvej incl. 5 jordbassiner. Rentvandsforsyning af området.

Udbygning af bassiner, Bogensevej, Middelfart
Projektering og udbud af 7.000 m³ bassinanlæg for regnvand beliggende ved Bogensevej og Nyvang i Middelfart samt 30.000 m³ bassinudvidelse for regnvand beliggende ved Fynsvej og Vandværksvej med tilhørende hovedledningsforbindelser.

Udbygning af industriudstykning i Middelfart ved Fynsvej og Staubyvej. Undersøgelse af kloaksystemet mellem Jyllandsvej, Falstervej og Strandvejen med henblik på byudvikling i området.

Kikhanerenden, Holte
Etablering af regnvandssystem med udløb til Kikhanerenden.
Projektet indeholdt 2 rørbassiner 200 m³ samt et jordbassin 400 m³.
Rudersdal Kommune har anlagt nye regnvandsledninger og -bassiner i Nærum, så området øst for Linde Allé kunne byggemodnes.
I den nordlige del af Linde Allé er der anlagt nye rørbassiner, og ved Kikhanerenden er der anlagt et åbent udligningsbassin. Rørbassinerne og udligningsbassinet er forbundet ved en styret boring.

 

Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør