Henter indhold
IMG_5402

Terapibad med udsigt på Gigthospitalet i Sønderborg

Hundsbæk & Henriksen A/S har projekteret flytningen af Kong Christian X’s Gigthospital fra Gråsten til et selvstændigt hospital placeret ved Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. De overordnede visioner for projektet er at styrke Gigthospitalet som udviklings- og kompetencecenter for behandling og rehabilitering af gigtpatienter, udbygge det stærke forskningsmiljø og udvikle og afprøve nyskabende og vidensbaserede tilbud med patienten i centrum.

Der vil blive foretaget en ombygning og opgradering af et område på i alt 5.900 m2 brutto, hvoraf 400 m2 udføres som tilbygning.

Der er etableret udearealer med belægninger, haveanlæg mv., der skal imødekomme de mange og forskelligartede behov, byggeriet skal rumme. Der har været fokus på bæredygtighed, herunder lav-energimæssige tiltag, helende arkitektur, tilgængelighed.

 Projektet omfatter:

 • Forhal med information og vestibule
 • Diagnostik
 • Terapi inkl. varmtvandsbassin
 • Sengeafsnit med tilhørende servicerum og personalefaciliteter, herunder omklædningsrum
 • Spisestue, anretterkøkken
 • Ambulatorium med tilhørende undersøgelses- og behandlingsrum, birum og personalefaciliteter
 • Forskningskontorer, laboratorium med analyserum, scannere og birum
 • Teknisk afdeling
 • Administration med kontorer og mødelokaler
 • Etablering af udearealer med belægninger, haveanlæg mv.

Brugervenlighed og udsigt over Alssund

Projektet udføres med fokus på bæredygtighed, herunder lavenergimæssige tiltag, helende arkitektur og tilgængelighed. Gigthospitalets målgruppe rummer i meget høj grad personer, der har nedsat gangfunktion og nedsat hånd- og armfunktion, hvilket kræver stærkt fokus på korte gangdistancer, let betjente døre, vinduer, armaturer og øvrige installationer.

En særlig attraktion er tilbygning med terapibassin. Bassinet udføres efter afprøvede metoder og bliver et væsentligt element i behandlingen af gigtpatienter. Fra bassinrummet er der flot udsigt over Alssund.

Tekniske specifikationer

Ventilation

 • Behovstyret ventilation i henhold til belastningen på de enkelte rum. Dette indebærer mulighed for at spare energi på f.eks. tomme stuer og sikrer god ventilation på rum med stor mødeaktivitet
 • Svømmebadsventilation, der håndterer høj luftfugtighed
 • Brand- og røgsikret ventilation i henhold til efterlevelse af nyeste krav i relation til brand
 • Ventilation, der sikrer køling af serverrum
 • Nyt CTS-anlæg til styring, overvågning og kontrol af ventilationen i bygningen
 • Nye ventilationsanlæg integreres i sygehusets eksisterende anlæg
 • Installationer til håndtering af forskellige gasarter
 • Vandinstallationer til behandlet vand
 • Koordineringsarbejde i forbindelse med fysisk installation af tekniske specifikationer.

El

 • Ændring af elforsyning fra sygehusets eksisterende til egen forsyning
 • Redundansforsyning, hvilket indebærer etableringen af en ekstra generator, der virker i tilfælde af strømsvigt
 • Styret energirigtig LED-belysning
 • Dynamisk lys, der understøtter bygningens mange forskellige brugsfunktioner, således at der både er gode arbejdsforhold for personalet, og at patienter i rehabiliteringsområder samtidig får en fornemmelse af dagslysets rejse gennem døgnet. Det understøtter patienternes indre ur og dermed deres velbefindende og i sidste ende deres rehabilitering
 • Nyt IT-anlæg
 • Trådløst internet i hele bygningen, samt stationær forbindelse på udvalgte afsnit, hvor der er behov for hurtig opkobling
 • Nye patientkaldeanlæg
 • Installationer til infoskærme
 • Fremtidsforberedelse af installationer, der hjælper gigthospitalet med at imødekomme nye tendenser for patienthåndteringen, hvor patienten i stigende grad selv har indflydelse på sin indlæggelse og behandling og f.eks. kan følge med og bestille mad via sin telefon eller tablet.

Konstruktioner

 • Fundamentsbjælker under terræn
 • Stribefundamenter inkl. udvendig isolering og fugtsikringsmembran
 • Ud- og indvendige betonvægge, etagedæk over kælder og promenadedæk
 • Kælderydervægge som pladsstøbte vægge
 • Alle skillevægge i kælder. Herunder vægge for vandtanke, inkl. indstøbning af rammer for mandehuller
 • Bassinvægge inkl. overløbsrende og plinte for svømmebassin
 • Støttemur ved parkeringsplads inkl. fugtsikringsmembran
 • Plantekumme inkl. fugtsikringsmembran.

Gigtforeningens identitet

Gigtforeningens egen identitet i byggeriet bygger på en helende arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed. Derfor har der været gjort brug af genanvendelse under renoveringen i nyindretningen i en del af rummene.

Niels Lerbech Sørensen
Niels Lerbech Sørensen
Adm. direktør

Fakta

 • Bygherre: Gigtforeningen
 • Adresse: Engelshøjgade 9A, 6400 Sønderborg
 • Totalrådgiver: RUBOW Arkitekter
 • Arkitekt: Rådgiverteam RUBOW arkitekter og LINK arkitektur
 • Landskabsarkitekt: RUBOW arkitekter
 • Konsulenter: Teknologisk Institut, bassin teknologi og Gade & Mortenen Akustik
 • Rådgivningstype:
 • Rådgivningsydelse: Programmering, projekteringsledelse, projektering af konstruktioner, VVS, el, udbud herunder udbud for nedrivning og sanering, byggeledelse og fagtilsyn, IKT-ledelse inkl. projektering af terapibassin samt udarbejdelse af brandstrategi
 • Anlægssum: 100 mio. kr.
 • Omfang: 5.900 m2
 • Udførelsesperiode: 2016 – 2020
 • Link:
  Gigthospitalet flytter til Sønderborg, Region Syddanmark 07-02-2019
  RUBOW Arkitekter