Henter indhold
Kloak og byggemodning hjemmeside

Kloak og byggemodning

Ørredvænget, Middelfart – Kloak og byggemodning
Etablering af regn- og spildevandssystem samt byggemodning af 33 parceller.

Toften, Middelfart – Kloak etape 4
Etablering af regn- og spildevandssystem.
Etablering af Toften med tilhørende stier for etape 4 bestående af 700 m stamvej og 800 m stier.
Efterfølgende etape består af 900 m stier.
Varetagelse af sikkerhedskoordinering, udbud af geotekniske boringer, projektering samt udbud af vej og stibelysning.

Lindåtoften, Sunds – Byggemodning
Etablering af byggemodning Lindåtoften samt statiske beregninger af 2 hustyper incl. energiramme.
Delområde 1 udgør 32 parceller.
Delområde 2 udgør 6 parceller.
Varetagelse af koordinering med ledningsejere.
Projekteringsledelse, hovedprojekt og fagtilsyn.

Byggemodning af matrikkel nr. 12a – Haldum – 9 parceller
Projektering og udbud af vej.
Projektering og udbud af kloak.
Assistance til ansøgning om udledningstilladelse samt landzonetilladelse.
Koordinering af ledningsejere (el, vand, fiber, fjernvarme).

Sperlingvænget, Middelfart
Etablering af regn- og spildevandssystem samt etablering af boligveje og stier for 21 parceller med tilhørende tilslutning til eksisterende stamvej.

Skolevej 20-22, Havdrup – Byggemodning
Etablering af byggemodning for 11 parceller i Havdrup.
Projektering og udbud af vej.
Projektering og udbud af kloak.
Koordinering af ledningsejere.

Byggemodning Allerød
Byggemodning af område ved Nymøllevej/Farremosen, Allerød, omfattende etablering af vejudvidelse med tilhørende svingbaner på Nymøllevej samt etablering af 300 lbm industrivej.
Vejafvanding er indeholdt.

Byggemodning Alken
Teknisk rådgivning og bistand vedrørende etablering af boligvej for 20 parceller med tilhørende tilslutning til eksisterende stamvej.
Kloakprojekt.
Udarbejdelse af grundpriskalkulation.
Udvidelse af eksisterende adgangsvej.

Falstersvej LBG Kloak
Byggemodning af boligområde ved Falstersvej (LBG), Middelfart – 23 parceller.

Varbergparken afd. 13-14-15, Haderslev Andelsboligforening
Kloakseparering af boligområde som er beliggende ved Lembckesvej, Trigesvej samt Hjorth Loretsensvej i Haderslev og består af boligblokke med i alt 251 lejligheder.
Området er etableret i perioden 1948 – 1954 og er tilsluttet offentligt kloak fælleskloakeret.
I forbindelse med separering af området i 2014 blev der stillet krav om separering på grunden.
Det blev vurderet at den eksisterende kloak var i en dårlig stand, hvorfor det blev besluttet at lave en nyt regn- og spildevandssystem for hele området.

Alnor – Kloakseparering – Etape 4
Kloakseparering af regn- og spildevand for 20 ejendomme i Alnor, Gråsten. Forundersøgelser af kloaksystemet i form af spuling, opmåling, fotoregistrering m.m.

Mommark – Spildevandskloakering
For Sønderborg Forsyning er etableret spildevandskloakering i Mommark, idet der fortsat vil være nedsivning af regnvand.
Entreprisen omfatter 1.600 lbm Ø200 mm spildevandsledninger, 250 m trykledninger med tilhørende vejretableringer samt 300 m stikledninger med tilhørende rensebrønde og skelbrønde samt 4 stk. Ø 600 mm pumpestationer og 1 stk. Ø 1.600 mm pumpestation.

Andelshaverne Kildegården, Skovlunde
Spildevandskloakering af 525 kolonihaver samt regnvandskloakering af adgangsvej incl. 5 jordbassiner.

Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør